Návštěvní řád

 1. Tento návštěvní řád (dále jen „Návštěvní řád“) vydává společnost Hybernia, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Nám. Republiky 3/4, PSČ 11000, IČ: 26133083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6255, (dále jen „Provozovatel“) jakožto provozovatel Divadla Hybernia (dále jen „Divadlo“).
 2. Návštěvní řád upravuje podmínky provozování Divadla ve vztahu k divákům, kteří získají právo navštívit Divadlo na základě zakoupení vstupenky (dále „Divák“).
 3. Divák je povinen řídit se Návštěvním řádem po celou dobu, po kterou se nachází v prostorách Divadla.
 4. Divák je dále povinen dodržovat povinnosti vyplývající z právních předpisů, dobrých mravů a pravidel zdvořilosti a slušného chování, dodržovat pokyny Provozovatele, které souvisí s organizací představení a provozem Divadla, pokyny hledištního personálu a dalších oprávněných osob, jakož i veškeré písemné pokyny umístěné v prostorách Divadla.
 5. Divák je povinen chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování Divadla či jeho vybavení, je povinen zachovávat čistotu a pořádek a chovat se vůči ostatním osobám v souladu se zásadami zdvořilosti a dobrých mravů.
 6. Divák vstupující do Divadla je povinen prokázat se platnou vstupenkou s kontrolním ústřižkem. Pokud se Divák neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor Divadla a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do Divadla platí výhradně pro uvedený den, hodinu, konkrétní představení, místo konání, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená, kompletní, tzn. s kontrolním ústřižkem a opravňuje pouze k jednomu vstupu do Divadla.
 7. Divákům s omezenou schopností pohybu je návštěva Divadla umožněna při respektování následujících organizačních podmínek. S ohledem na stavebnětechnické prostorové uspořádání Divadla je možná rezervace pouze krajních míst ve 20. a 21. řadě (sál), která jsou nejblíže umístěna únikovému výtahu do foyer, přičemž na představení mohou být najednou přítomny maximálně 4 osoby s omezenou schopností pohybu. Z tohoto důvodu je Divák povinen předem nahlásit omezenou schopnost pohybu, a to na pokladně Divadla nebo kontaktováním obchodního oddělení Divadla. Na představení je nutné se dostavit nejpozději 30 minut před začátkem představení s ohledem na nutnost zajistit Divákovi s omezenou schopností pohybu vstup do prostor Divadla a na místo v hledišti. Provozovatel doporučuje mít s sebou na představení doprovod, který bude fyzicky schopen podílet se na evakuaci doprovázené osoby s omezenou schopností pohybu. Využitelné sociální zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu se nachází v suterénu.
 8. Divák bere na vědomí, že po začátku představení mu nebude dovolen vstup do hlediště.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do Divadla nebo vyvést každou osobu, která je pod vlivem alkoholu, omamných a jiných psychotropních látek, nebo která se chová nepřístojně nebo narušuje průběh představení. Obdobně je Provozovatel oprávněn postupovat v případě, že se Divák chová v rozporu s Návštěvním řádem, obecně závaznými právními předpisy, pokyny Provozovatele, personálu Divadla nebo zásadami zdvořilosti a dobrých mravů.
 10. Divák vstupuje do Divadla na vlastní nebezpečí.
 11. Divák se smí pohybovat pouze v prostorách Divadla určených Provozovatelem pro Diváky a není mu dovoleno vstupovat do jiných prostor Divadla. Nezletilí Diváci nebo osoby s omezenou svéprávností se smí po Divadle pohybovat pouze v doprovodu dospělé osoby, zákonného zástupce nebo pedagogického dozoru, který za tyto osoby nese odpovědnost.
 12. Do prostor Divadla je zakázáno vstupovat se zbraní, hořlavinami či jinými nebezpečnými látkami nebo prostředky. Do Divadla nemají přístup zvířata (s výjimkou vodících či asistenčních psů tvořících doprovod zdravotně postižených osob).
 13. Provozovatel neodpovídá za ztrátu věcí nebo jejich odcizení s výjimkou věcí, které byly Divákem dány do úschovy na místě k tomu speciálně určeném, kterým je výlučně šatna Divadla. Divák nesmí do šatny odkládat zbraně, nebezpečné předměty a látky, ani věci, které by mohly poškodit ostatní uložené oděvy a věci nebo obtěžovat ostatní pachem. Provozovatel upozorňuje Diváka, že šatna je určena výlučně k ukládání věcí, které jsou Diváky obvykle odkládány při návštěvě Divadla (především oblečení) a neslouží k uschování věcí větší hodnoty.
 14. Divák je povinen oznámit personálu Divadla, pokud zjistí v prostorách Divadla nebo na zařízeních v Divadle závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku.
 15. Divák je povinen chovat se tak, aby nerušil probíhající představení či akci a neobtěžoval ostatní Diváky.
 16. Fotografování, pořizování zvukových a obrazových záznamů je vzhledem k autorským právům, osobnostním právům a ohleduplnosti k ostatním divákům zakázáno. Ze stejných důvodů je zakázáno používání mobilních telefonů během představení.
 17. V případě evakuace budovy Divadla jsou Diváci povinni dodržovat evakuační plán a řídit se pokyny Provozovatelem určených osob. Požární řád, požární evakuační plán a požární poplachové směrnice jsou Provozovatelem zveřejněny u jednotlivých únikových cest.
 18. V Divadle je možné konzumovat pouze potraviny a nápoje zakoupené v prostorách Divadla, a to jen v prostorách k tomu výhradně určených. Kouření je ve všech prostorách Divadla zakázáno.
 19. Vyžadují-li to epidemiologická opatření, je Divák povinen podrobit se při vstupu do Divadla měření teploty nebo jiným opatřením, které vyplývají ze závazných předpisů. Divák, který nesplní požadavky stanovené závaznými předpisy nebo bude vykazovat znaky onemocnění, nebude vpuštěn do Divadla a bude mu nabídnuta výměna vstupenky na náhradní termín.
 20. Vyžadují-li to epidemiologická opatření, je Divák povinen po celou dobu návštěvy Divadla nosit roušku (s výjimkou doby konzumace, pokud je tato povolena), zdržovat se pouze v sektoru, v němž má zakoupenou vstupenku, a snažit se o dodržování bezpečnostních rozestupů.