Obchodní podmínky a dokumenty

Obchodní podmínky Divadla Hybernia

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává společnost Hybernia, a.s., se sídlem Praha 1 - Nové Město, nám. Republiky 3/4, PSČ 11000, IČ: 26133083, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6255, (dále jen „Provozovatel“) jakožto provozovatel Divadla Hybernia (dále jen „Divadlo“).

1.2 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti Provozovatele jakožto prodávajícího a diváka jakožto kupujícího (dále jen „Divák“) vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané mezi nimi při koupi vstupenek na představení pořádaná Provozovatelem prostřednictvím prodejních míst Provozovatele (pokladna Divadla, objednávka vstupenek přes obchodní oddělení Divadla emailem: vstupenky@hybernia.eu). V případě zakoupení vstupenek prostřednictvím prodejce colosseumticket.cz se uplatní obchodní podmínky tohoto prodejce: https://www.colosseumticket.cz/cs/obchodni-podminky.

1.3 Divákem je buď spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Provozovatelem jako prodávajícím nebo s ním jinak jedná. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či se samostatným výkonem svého povolání, popřípadě osoba, která
jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li Divák v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že jej Provozovatel považuje za podnikatele.

1.4 Divák uzavřením kupní smlouvy o koupi vstupenek způsobem níže uvedeným potvrzuje, že se předem seznámil s Obchodními podmínkami a zavazuje se jimi řídit.

1.5 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.6 Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1 Smluvní vztah (uzavření kupní smlouvy) mezi Provozovatelem a Divákem vzniká při osobním nákupu vstupenek na pokladně v okamžiku jejich zaplacení a v případě nákupu prostřednictvím obchodního oddělení okamžikem akceptace objednávky.

2.2 Divák může rovněž využít možnosti rezervace vstupenky. Rezervace vstupenek je platná 7 dnů od data objednávky. V případě rezervace vstupenek na představení konaná v době do 14 dnů od data objednávky je její platnost 3 dny. V případě akce konané do 7 dní od data objednávky je rezervace vstupenek možná na 2 dny, nejpozději však do 1 dne před dnem
akce. V den konání akce rezervace vstupenek možná není. Rezervované vstupenky je nutné si vyzvednout nejpozději poslední den rezervace na pokladně Divadla. Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje. Opakovaným nevyzvedáváním rezervací (třikrát a víc) si Provozovatel vyhrazuje právo je bez upozornění rušit.

2.3 V den konání představení nejsou akceptovány emailové objednávky.

2.4 Vstupenky zakoupené a určené k vyzvednutí na pokladně Divadla je nutno vyzvednout nejpozději 60 minut před představením.

2.5 Provozovatel neodpovídá za nemožnost vyzvednutí vstupenek na poslední chvíli s ohledem na otevírací dobu pokladny, případně dostupnosti zaměstnanců obchodního oddělení.

2.6 Vstupenka opravňuje Diváka ke vstupu a účasti na představení v čase a na místě uvedeném na vstupence.

2.7 Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit. V souladu s § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky zakoupené prostřednictvím emailové či telefonické objednávky odstoupit.

2.8 Odstoupit není možné ani od nákupu vstupenek, které byly zakoupeny v pokladně Divadla, a to bez ohledu na to, zda se tak stalo na základě předchozí rezervace či nikoli. Při zakoupení vstupenky na podkladně Divadla je Divák povinen si zkontrolovat správnost údajů na vstupence, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Rovněž případný
nárok na zvýhodněné vstupné je Divák povinen hlásit předem, na pozdější reklamace v tomto ohledu nebude brán zřetel.

2.9 Slevy na vstupném držitelům karet ZTP, ZTP/P a jejich doprovodu Provozovatel neposkytuje.

2.10 Slevy z ceny vstupného nelze vzájemně kombinovat.

2.11 Je-li vstupenka Divákovi doručována na místo jím stanovené, je Divák povinen si
zkontrolovat správnost údajů na vstupence ihned po jejím převzetí, neboť na pozdější reklamace nebude brán zřetel; o případném vadném plnění je povinen neprodleně informovat obchodní oddělení divadla.

2.12 Divák souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy (v případě objednávky po telefonu či prostřednictvím emailové komunikace). Náklady vzniklé Divákovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí Divák sám.

2.13 Prezentace představení Provozovatele na internetu, na reklamních plakátech či na jiných obdobných prezentačních materiálech je pouze informativního charakteru a nelze ji proto považovat za návrh na uzavření smlouvy.

3 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Cena vstupenek se řídí cenou platnou v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

3.2 Pokud Divák objednává vstupenku emailem či telefonicky prostřednictvím obchodního oddělení Divadla, je povinen Provozovateli společně s kupní cenou uhradit náklady na její zabalení a související náklady na její dodání na Divákem určenou adresu.

3.3 Provozovatel je plátcem DPH. Není-li uvedeno jinak, je Divák povinen Provozovateli uhradit cenu vstupenky včetně DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

3.4 Není-li stanoveno jinak, akceptuje Provozovatel platby v hotovosti či platbu kartou při zakoupení vstupenky na pokladně Divadla, a platbu předem bankovním převodem nebo na fakturu, pokud tak bylo ujednáno při objednávce vstupenek přes obchodní oddělení Divadla.

3.5 Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení, není-li stanoveno jinak. Vstupenky lze vrátit pouze v místě a způsobem, jakým byly zakoupeny (v pokladně Divadla nebo přes obchodní oddělení Divadla), není-li stanoveno jinak. Informace podává obchodní oddělení Divadla. V tomto případě lze vstupenky vrátit či vyměnit nejpozději do 2 měsíců od původního data představení, není-li stanoveno jinak.

3.6 Náhrada jiných nákladů (např. doprava Diváka a jeho ubytování v místě konání představení apod.) se neposkytuje.

3.7 Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci jakýchkoli cenových rozdílů.

3.8 Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do Divadla. Bez kontrolního ústřižku je vstupenka neplatná.

3.9 Za ztracené vstupenky není poskytována náhrada. Ve výjimečných případech je možné požádat obchodní oddělení Divadla o vystavení duplikátu, který je zpoplatněn částkou 50,- Kč za vstupenku. Vystavení duplikátu závisí výlučně na uvážení obchodního oddělení Divadla.

4 ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ NEBO ZMĚNA PROGRAMU

4.1 Provozovatel si vyhrazuje změnu programu a obsazení (dále jen „změna představení“). Pro případ změny představení, kdy se v daný čas hraje náhradní představení, platí, že vstupenka Diváka opravňuje ke vstupu na náhradní představení. V případě, že Divák nemá zájem o náhradní představení, je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a bude mu vrácena cena vstupenky.

4.2 Při zrušení představení Provozovatel vrací vstupné. Divákům může být spolu s oznámením o zrušení představení nabídnutá možnost výměny vstupenky za vstupenku na jiný termín či představení, dárkový poukaz ve výši vstupného či jiná služba poskytovaná Provozovatelem.

4.3 Vstupenky zakoupené přes hromadné objednávky lze při změně nebo zrušení představení vyměnit či vrátit pouze v obchodním oddělení Divadla.

5 DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Divák bere na vědomí, že během představení nebo v souvislosti s ním může být pořizován audiovizuální záznam představení a prostor Divadla. Zakoupením vstupenky dává Divák souhlas s tím, že může být během představení či v souvislosti s jeho konáním zachycena jeho podoba. Rovněž poskytuje Provozovateli divadla a třetím osobám oprávnění ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu představení či záznamu v souvislosti s konáním představení pro marketingové účely divadla. Divák bere na vědomí, že dle § 89 občanského zákoníku může být podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořízení nebo použit bez svolení člověka přiměřeným způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.

5.2 Pořizování jakýchkoli záznamů Divákem v průběhu představení je zakázáno.

6 NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

6.1 Součástí Obchodních podmínek je návštěvní řád, který je povinen Divák respektovat ve všech prostorách Divadla. Text Návštěvního řádu je uveden v příloze č. 1 Obchodních podmínek.

7 MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

7.1 Divák bere na vědomí, že konání představení může být dotčeno v důsledku mimořádných opatření vydaných vládou České republiky nebo jinými veřejnými orgány v návaznosti na epidemiologickou situaci, a zavazuje se respektovat omezení a plnit povinnosti, které pro Provozovatele či pro Diváka budou z mimořádných opatření vyplývat.

8 MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Provozovatel prohlašuje, že má zájem na smírném vyřešení veškerých případných sporů s Divákem.

8.2 Nedojde-li mezi Provozovatelem a Divákem ke smírnému vyřešení případného sporu, je Divák oprávněn řešit takový spor mimosoudně. K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Informace o mimosoudním řešení sporů jsou dostupné na: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1 Obchodní podmínky jsou sepsány v českém jazyce.

9.2 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky.

9.3 Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 28. 9. 2023 a ruší předchozí znění obchodních podmínek účinné od 4. 10. 2022.

 

Návštěvní řád k náhledu zde.